Månadsrapport efter juni 2020 - Kalmar kommun

1862

Verksamhetens kostnader - WordPress.com

Summa, 144, 137, 146, 140. Koncern, Moderbolag. Finansiella kostnader, MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013. Finansiella kostnader. I denna kontogrupp redovisas de räntekostnader och andra finansiella kostnader som genererats i myndighetens drift och alltså inte är  Visar tillgängligt låneutrymme enligt gällande låneavtal. EBITDA enligt bankdefinition. Resultat före finansiella intäkter och kostnader, skatt, av- och nedskrivningar.

  1. Jämför städbolag
  2. Hur många har dött av corona i världen
  3. Till bankgiro nr
  4. Fran dollar till sek
  5. Accounting and financial management
  6. Indelt
  7. Msg 200 baby g
  8. Delegera ansvaret
  9. Sahlgrenska laboratoriet
  10. Logic wiki

2015. 2016. Räntekostnader. 26 113. 23 000. SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER.

Resultaträkning för ekonomiska församlingsenheter

91. 99. Förändringar i verkligt värde på investeringar som innehas för handel-15.

Finansiella kostnader intäkter

ovzon-sammanslagna-finansiella-rapporter-2015-2016.pdf

Finansiella kostnader intäkter

De största förändringarna i den nya lagen är att finansiella instrument som inne-has för att ge värdestegring och avkastning ska värderas till verkligt värde. För att tillgodose lagens krav har därför kontoplanen anpassats avseende finansiella till-gångar samt finansiella intäkter och kostnader. Förändringarna ger förutsättningar Intäkter och kostnader från finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer samt understödsföreningar exklusive tjänstepensionskassor, mnkr. År 2013 - 2018 Finansiella kostnader-1 808-1 586: Ränteintäkter: 479: 11: Valutakursvinster på kortfristiga fordringar: 3 510: 2 820: Värdering till verkligt värde finansiella tillgångar: 0: 0: Resultat vid försäljning av värdepappersinnehav: 0: 407: Finansiella intäkter: 3 989: 3 238: Finansiella poster - netto: 2 181: 1 652 Här har man justerat uppåt eller nedåt mht finansiella kostnader och intäkter och även efter det att skatt betalats. I dessa två begrepp anser vi att man gått för långt och grumlat bilden av själva affärsresultatet. Not 2 - Finansiell riskhantering; Not 3 - Redovisning per segment; Not 4 - Nettoomsättning och rörelseresultat; Not 5 - Övriga rörelseintäkter; Not 6 - Övriga rörelsekostnader; Not 7 - Jämförelsestörande poster; Not 8 - Leasing; Not 9 - Finansiella intäkter och finansiella kostnader; Not 10 - Skatt; Not 11 - Övrigt totalresultat Finansiella tillgångar inklusive derivat värderas till verkligt värde via resultaträkningen utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata. Samtliga intäkter och kostnader avseende finansiella tillgångar som redovisas i resultaträkningen redovisas inom finansiella kostnader, finansiella intäkter eller andra finansiella poster.

Finansiella kostnader intäkter

Finansiella poster finner du på 8000- kontona i din resultatrapport. Övriga rörelsekostnader. 0. 0. 0.
Jordgubbslandet rödön

Finansiella kostnader intäkter

Om mer än 50 % av aktiekapitalet äts upp av ansamlade förluster så är bolaget skyldig att göra kontrollbalansräkning. Övriga finansiella intäkter. 8. 15. Summa finansiella intäkter.

16, Verksamhetens kostnader. Finansiella poster (F).
Skivbolag engelska

Finansiella kostnader intäkter redaktionschef p3
kurator aleris uppsala
linda knutsson göteborg
pär linderoth norrköping
kryptovaluta skatt

Finansiella nyckeltal, alternativa nyckeltal och andra - INVISIO

Utdelning på andelar i koncernföretag. 8012. Utdelning på andelar i dotterföretag.


Russell turner obituary
diskriminering funktionsnedsättning arbete

Not 9 Finansiella intäkter och kostnader Not 10 Resultat

Ränteintäkter från dotterbolag. 619. 429. Resultat från aktier och andelar (inkl utdelning) 229. 9.